ARATech2013

Nástroj pro hodnocení rizika závažné havárie

Doba řešení projektu: 2011 – 2013

Řešitelský tým: ISATech s.r.o., Exacom s.r.o., WakSystem s.r.o.

Projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie - ERDF a SFŽP v rámci Operačního programu Životní prostředí. Výše celkových způsobilých veřejných výdajů činí 11 023 756, 20 Kč.

Obsahem projektu bylo vyvinout, zpracovat a ověřit softwarový nástroj pro zpracovávání bezpečnostní dokumentace ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií. Softwarový nástroj ARATech2013 (Accidental Risk Assessment Technique) vychází z metodiky ARAMIS (Accidental Risk Assessment Methodology for IndustrieS), která byla vypracována mezinárodní expertní skupinou s cílem sjednotit celoevropský přístup při hodnocení rizika závažných havárií.

Softwarový nástroj je zpracován jako webová aplikace pracující na platformě Microsoft. Cílovým uživatelem jsou poradenské firmy a odborníci ze struktury státní správy – samosprávy, jejichž náplní je zpracovávání či posuzování bezpečnostní dokumentace ve smyslu zákona o haváriích. Software umožňuje posouzení nejen výsledků uvedených v posuzované analýze rizika, ale i funkčnosti bariérových systémů na snižování rizika závažné havárie. Jednou z funkcionalit je i stanovování dosahu havarijních projevů do mapových podkladů s možností ověřování průběhu hranice havarijního plánování.

Požadovanými vlastnostmi softwarového nástroje jsou:

  • zjednodušení procesu hodnocení kvalitativních parametrů bezpečnostní dokumentace zpracovávané dle požadavků havarijního zákona,
  • sjednocení metodiky hodnocení rizika závažné havárie ve smyslu havarijního zákona,
  • modelování dosahu havarijních projevů nebezpečných látek,
  • databáze fyzikálně-chemických parametrů nebezpečných látek vstupujících do hodnocení rizika závažné havárie ve smyslu havarijního zákona,
  • jednoduchý přístup přes internet.

ARATech2013 je vyvíjen jako software s modulární stavbou. V současné době jsou ve schvalovacím řízení další projekty zaměřené na rozšiřování modulární stavby. V následujícím období vzniknou matematické moduly, které umožní vyhodnocování lidského činitele, dopady havarijních projevů na životní prostředí či ekonomické aspekty dosahu průmyslových havárií. Databáze fyzikálně-chemických parametrů nebezpečných látek bude doplňována kontinuálně bez ohledu na schvalované rozšiřování projektu.