TA01020348

Reverzibilní skladování energie v horninovém masivu

Doba řešení: 2011 – 2014

Řešitelský tým: ISATech, s.r.o., Arcadis CZ a.s., Česká geologická služba, Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i., ProGeo, s.r.o., Technická univerzita v Liberci

Alternativní způsoby ukládání elektrické energie vyvstaly do popředí zájmu především v souvislosti s dlouhodobým trendem využívání výkonově nestabilních obnovitelných zdrojů pro její výrobu. Projekt ReSEn zkoumá možnosti ukládání elektrické energie v horninovém prostředí ve formě vysokoteplotní tepelné energie. Vysoká teplota v úložišti, která v ideálním případě umožní zpětnou výrobu elektrické energie, bezpochyby může způsobit významné změny horninového prostředí. Přenos tepla do horninového prostředí a z něj je za současného stavu poznání z pohledu výroby elektrické energie nepříliš efektivní a zdlouhavý proces.

Cílem řešeného projektu je demonstrovat možnost realizace vysokoteplotního úložiště prostřednictvím ideového poloprovozního modelu. K dosažení cíle projektu je v rámci České republiky vyhledáván optimální horninový typ, jehož vlastnosti umožní opakované zahřívání na teploty nad 350°C  bez známek degradace. Teplotní vlastnosti a chování po zatížení je testováno na vzorcích různých rigidních horninových typů napříč geologickými jednotkami Českého masívu. 

Pro usnadnění přenosu tepla do a z horniny je vyvíjena vysoce tepelně vodivá hmota na bázi geopolymeru s aditivy zajišťujícími dostatečnou tvrdost a stabilitu. Hmota injektovaná do přirozeného puklinového systému úložiště zajišťuje efektivní přenos tepla.

Další informace můžete najít na stránkách projektu.

Projekt je řešen za finanční podpory Technologické agentury České republiky.