1H-PK/21

Metody a nástroje hodnocení a zvyšování spolehlivosti lidského činitele

Doba řešení projektu: 2004 – 2007

Řešitelský tým: VÚBP v.v.i., ISATech, s.r.o. , AZIN CZ s.r.o., T-Soft a.s.

Cílem projektu bylo navržení a ověření metodických postupů a softwarového nástroje pro hodnocení spolehlivosti lidského činitele v průmyslových provozech a návrh i ověření nástrojů na trvalé zvyšování spolehlivosti, tj. snižování možnosti jeho selhání.

Úloha lidského činitele byla posouzena z pohledu jeho chybování a nespolehlivosti. Byl navržen kriteriální aparát, který umožnil priorizaci vlivů lidského činitele na bezpečnost provozu. Pro navrženou a aplikovanou metodiku hodnocení lidského činitele byly zpracovány algoritmy, které byly základem pro zpracování softwaru umožňujícího využití PC při hodnocení úlohy lidského činitele na vzniku nebo nežádoucím rozvoji neprojektové situace.

Řešení projektu vychází z požadavku systémového a komplexního přístupu, který jediný vede k účelným a efektivním způsobům zajišťování a trvalého zvyšování spolehlivosti lidského činitele. Při řešení byly využity i zkušenosti získané v jiných oblastech energetiky, letectví a chemickém průmyslu.

Vlastní řešení je soustředěno do pěti problémových okruhů:

  • analýza kritických míst v provozu z hlediska vlivu spolehlivosti (resp. selhání) lidského činitele na bezpečnost,
  • analýza pracovních pozic,
  • návrh metod systémového hodnocení bezpečnostních charakteristik provozu z hlediska spolehlivosti lidského činitele,
  • návrh a vývoj nástrojů a metod pro zvyšování spolehlivosti lidského činitele (prevence selhání),
  • vývoj softwarové podpory pro sledování a hodnocení spolehlivosti lidského činitele.

Výstupem je metodika a postup zavádění systému hodnocení včetně softwarové podpory a souboru nástrojů (způsobů a opatření) podporujících trvalé zvyšování spolehlivosti lidského činitele v průmyslových provozech.

Výstup: Metodika – Spolehlivost lidského činitele (viz pravé menu "Související dokumenty")

Projekt vznikl za finanční podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.