TA03021289

Stanovování migračních parametrů hornin s puklinovou propustností za použití fluorescenčních roztoků

 

Doba řešení projektu: 2013 – 2016

Řešitelský tým: ISATech s.r.o., Geologický ústav Akademie věd ČR, ProGeo s.r.o., České vysoké učení technické v Praze

Ze znalosti problematiky terénních stopovacích zkoušek vyplynula potřeba ověřit, zdali existují látky, které by mohly plnohodnotně nahradit aktivní izotopy, aniž by ohrožovaly aktivitou své okolí a byly přijatelné pro životní prostředí a zároveň aby stopovací látka neměnila hydrochemické ani geochemické vlastnosti testované horninové struktury, jak je tomu při použití iontových stopovačů. Náplní výzkumného projektu bylo ověření vhodných fluorescenčních stopovacích látek umožňujících stanovit migrační parametry, aniž by tyto látky byly toxické a jejich užití vyžadovalo zvláštního povolení. Nezbytnou podmínkou pro dosažení stanoveného cíle byla i možnost kontinuálního záznamu změn koncentrace stopovací látky obsažené v podzemní vodě při měření terénních testů.                

Hlavními cíli výzkumu bylo:                                                                                              

 

  • Ověření technologie monitorování změn fluorescence vyvolané průchodem sledovaného média horninovým prostředí s puklinovou propustností.                
  • Vytvoření postupu a certifikované metodiky, kde bude podrobně popsán způsob aplikování fluorescenčních stopovačů a jejich monitoringu a způsob a rozsah interpretace naměřených veličin. Projekt byl hrazen z rozpočtu TAČR v Programu ALFA na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje.