2A-2TP1/055

Výzkum využití energetického potenciálu důlních vod v oblastech bývalé těžební činnosti ČR

Doba řešení projektu: 2007 – 2010

Řešitelský tým: ARCADIS Geotechika a.s., ISATech s.r.o., ProGeo s.r.o., Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR v.v.i.

Projekt si položil za cíl zmapovat a zhodnotit geotermální potenciál důlních vod v České republice, posoudit specifika a navrhnout optimální způsob jejich využití. Zhodnocením již existujících, často velmi roztroušených a nesourodých, dat a informací byl vytvořen „Atlas tepelného potenciálu důlních vod v České republice“, popisující z pohledu geotermální energetiky významné zdroje důlních vod. Kvalifikovaným zhodnocením byl poté stanoven úhrn roční dynamické zásoby tepla v České republice na 502,66 GWh (= 1,81 PJ).

V důsledku těžební činnosti samozřejmě dochází ke kontaminaci a znečištění důlních vod, což může do jisté míry komplikovat jejich využití. V rámci projektu bylo proto studováno složení důlních vod i stabilita rozpuštěných látek. Na základě laboratorních experimentů byly navrženy možnosti omezení vlivu složení důlních vod na využívání jejich tepelného potenciálu. S použitím zahraničních analogií byly zároveň nastíněny možnosti využití chemických látek rozpuštěných v některých důlních vodách.

V rámci projektu byly pro vybrané perspektivní lokality matematicky modelovány stěžejní termo-hydrogeologické parametry a zpracovány typové projekty a navrženy konkrétní instalace zařízení pro využití tepelného potenciálu důlních vod.

Projekt vznikl za finanční podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.