FR-TI4/269

Výzkum získávání tepelné energie z horninového prostředí tunelových staveb

Doba řešení projektu: 2012 – 2016

Řešitelský tým: ARCADIS Geotechika a.s., ISATech s.r.o., GME s.r.o., ProGeo s.r.o., Technická univerzita v Liberci

Výzkumný projekt se zaměřuje na problematiku získávání tepelné energie z horninového masivu v okolí liniových staveb, především na využití potenciálně velké teplosměnné plochy podzemních tunelových staveb.

Cílem výzkumného úkolu je vyvinout, odzkoušet a aplikovat jednoduchý, účinný a dvoufunkční tepelný kolektor, umístěný na kontaktu hornina-ostění. Jednoduchost tepelného kolektoru spočívá ve snadné aplikovatelnosti s minimem prvků vyžadujících složité montážní postupy. Účinnost je odvozena z dobré tepelné vodivosti kolektoru. Dvoufunkčnost tepelného kolektoru je dána jeho dalším účinkem tj. vodotěsnou izolací.

Vývoj kolektoru je založen na využití tekutých plastických těsnicích hmot modifikovaných tepelně vodivými nanomateriály. V rámci výzkumu bude testováno optimální složení základní hmoty kolektoru, optimální rozmístění hlavních tepelně sběrných prvků, bude určen koeficient přestupu tepla na kontaktu kolektor hornina/ostění a teplotní potenciál plochy zkušebního úseku.

Další informace můžete najít na stránkách projektu.

Projekt je řešen za finanční podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.