FR-TI1/367

Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury

Doba řešení projektu: 2009 – 2013

Řešitelský tým: ARCADIS Geotechnika a.s., ISATech s.r.o., ProGeo s.r.o., Česká geologická služba, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR v.v.i., ÚJV Řež a.s.

Podstatou výzkumu bylo ověřit genezi mezizrnné propustnosti. Projekt navazoval na výsledky výzkumu realizovaného v období 2004-2010 pod označením 1H-PK/31 – Metody a nástroje hodnocení vlivu inženýrských bariér na vzdálené interakce v prostředí hlubinného úložiště. Náplň projektu se zaměřila na výzkum migrace stopovací látky podél krystalových zrn v čerstvých či alterovaných granitoidních horninách. Výzkum byl realizován jednak v laboratorních podmínkách, jednak na vybraných testovacích lokalitách. Hlavním cílem je odpovědět na otázku, zda-li je mezizrnná propustnost typickou vlastností granitových hornin nebo je podmíněna geochemickými či hydrogeochemickými procesy, geotechnickými či fyzikálními změnami v závislosti na čase.

Granitové horniny byly testovány laboratorními metodami a v případě nových vrtů i speciálními terénními testy. V první fázi byly analyzovány vrtná jádra dlouhodobě (cca až 30 let) skladovaná ve vrtném archivu České geologické služby. Následně byly realizovány nové jádrové vrty v těsné blízkosti analyzovaných archivních vrtů. Výzkum na nových vrtech měl dva směry. Jedna část výzkumu probíhala opět v laboratorních podmínkách, druhá část výzkumu se zaměřila na získání maximálního množství informací přímo z vrtů. „Čerstvé“ vrtné jádro prošlo shodnými laboratorními analýzami jako archivované vrtné jádro. Pro terénní výzkum bylo nutné sestavit metodiku, která by zajistila data porovnatelná s výstupy laboratorních analýz. Tato fáze výzkumu byla časově a odborně nejnáročnější.

Jedním z výstupů výzkumu je i problematika způsobu vyhodnocování přítomnosti mezizrnné propustnosti geologicko-průzkumnými metodami za použití matematického modelování verifikovanými a validovanými softwary.

Další informace můžete najít na stránkách projektu.

Projekt vznikl za finanční podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.