FR-TI3/325

Výzkum termální zátěže hornin – perspektivy podzemního skladování tepelné energie

Doba řešení projektu: 2011 – 2014

Řešitelský tým: Česká geologická služba, ISATech s.r.o., ARCADIS Geotechika a.s., Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR v.v.i., Technická univerzita v Liberci

Projekt studuje možnosti využití horninového prostředí v hloubkách prvních stovek metrů pro akumulaci tepelné energie. Uvažovaným zdrojem tepla přitom může být okamžitá nebo mimošpičková nadprodukce elektrické energie ohrožující rozvodnou síť stejně jako odpadní teplo například z klimatizačních jednotek.

Dlouhodobá funkčnost tepelného úložiště vyžaduje prostředí, které nebude významně degradováno jeho provozem. Je proto nezbytné zhodnotit změny geomechanických a hydrogeologických parametrů způsobené tepelným zatěžováním. Nedílnou součástí problematiky jsou samozřejmě také otázky zpětného odběru tepla pro využití a omezení tepelných ztrát.

V obecné rovině jsou v rámci projektu hostitelským prostředím uvažovány, nejen u nás hojné, granitové masívy, které svými vlastnostmi splňují většinu teoretických požadavků tepelného úložiště. Terénní experimenty i vzorkování pro laboratorní zkoušky probíhají v západní části středočeského plutonu na granodioritu sázavského typu v prostorách Podzemní výzkumné laboratoře Josef, provozované Centrem experimentální geotechniky ČVUT.

Stěžejní částí výzkumu je dlouhodobý zahřívací in-situ experiment. Horninové prostředí v objemu několika kubických metrů bude opakovaně zahříváno až na teplotu 95°C a poté zpět ochlazováno. Spolu se změnami teploty horninového masívu budou monitorovány změny jeho mechanického a hydraulického chování i případné rozdíly v chemickém nebo mineralogickém složení.

Je zřejmé, že informace získané v průběhu řešení projektu bude možné aplikovat i v dalších oblastech. Lze předpokládat, že mimo stanovené cíle, projekt přispěje k řešení obecných i specifických otázek v hydrogeologii, geomechanice, geochemii, posuzování rizika tepelného zatížení nebo plánování geologického ukládání.

Další informace můžete najít na stránkách projektu.

Projekt je řešen za finanční podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.